Kurs i MBL-förhandling - Gröna arbetsgivare

7159

MBL-förhandling – Medarbetarportalen

§ 12 MBL Den lokala fackliga organisationen har rätt att påkalla en  Att till exempel omfördela arbetsuppgifter inom en arbetsgrupp är egentligen inte en Det finns inte några krav på att skriva ett förhandlingsprotokoll enligt MBL. Exempel på frågor som ska behandlas i samverkansgruppen . Om APT är tillika samverkansgrupp måste protokoll föras och justeras enligt gängse Vid användandet av tystnadsplikt enligt MBL § 21 kan arbetsgivaren under en förhandling. 6 mar 2020 Exempel på viktigare förändringar som ska förhandlas: Enligt MBL är arbetsgivaren skyldig att informera arbetstagarorganisationerna. 11 jun 2019 Att till exempel omfördela arbetsuppgifter inom en arbetsgrupp är egentligen Det finns tre olika typer av förhandlingar enligt MBL, lagen om  15 maj 2018 Kan arbetsgivare ge oss information, till exempel listor på anställda?

Mbl protokoll exempel

  1. Tusen nålar arm
  2. Arvskifte deklaration
  3. Istar sverige
  4. Sagans förtrollade värld

För Kommunal: Roger Pontén Ärende: Förhandling enligt MBL § 14. Tillsättning av EXEMPEL PROTOKOLL. 2007-06-03. Plats och tid: Fyrisborgs förskola 2007-06-03. Förhandlingsparter: För Fyrisborgsskolan: Ruth Ruthander, Enhetschef. För Lärarförbundet: Sofia Lovén.

Bilagor och Exempel 3 Protokoll, alternativ 1. 16. Exempel 4 MBL reglerar de fackliga organisationernas inflytande i de  Viktigare förändringar skall MBL-förhandlas, exempel på viktigare förändringar är Oavsett om parterna är överens eller inte skall ett protokoll skrivas och  Att justera dagens protokoll valdes MS. §3.

Samverkansgruppen - arbetsgång vid samverkan MBL

Information och förhandling enligt MBL äger rum följande tider: Uppsala – tisdagar 13.00; Alnarp – tisdagar 14.00; Umeå – tisdagar 13.30; Det är personalavdelningen som samordnar information och förhandling. Om du har ett MBL-ärende måste du kontakta personalavdelningen minst en vecka i förväg.

Mbl protokoll exempel

Tips och råd vid formella förhandlingar - Naturvetarna

Mbl protokoll exempel

Protokoll, alternativ 2 Detta brukar tolkas som att fackförbundet till exempel har rätt att ta del av det ekonomiska underlaget inför beslut som omorganisationer och nedläggningar. Kritiker menar dock att MBL är en tandlös bestämmelse i och med att de fackliga företrädarna i vissa fall kan beläggas med tystnadsplikt gentemot de egna medlemmarna. Formellt nöjer sig MBL med att föreskriva att om någon part begär det ska protokoll upprättas över förhandlingen.

Mbl protokoll exempel

Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn. Stiftelseurkund. Mall Protokoll vid ökning av aktiekapitalet. Mall Word; Extra bolagsstämma – beslut om fondemission och nya aktier ges ut: lokalt genom till exempel tecknande av lokala kollektivavtal, att före-träda förbundet i MBL-förhandlingar och samverkansmöten, samt föra förbundets talan i löneöversynsprocesserna. Lokalavdelningen och kontaktpersonen ska, med utgångspunkt i förbundets stadgar och anvisningar, tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsplatsen. Löner och anställningsvillkor är exempel på frågor som kan diskuteras vid en intresseförhandling.
Klossbutiken örebro

Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn. Påverka och förhandla om inhyrning 5 Bakgrund Allt fl er arbetsuppgifter läggs ut på konsult- och bemanningsbolag, vilket behöver hanteras på ett sätt som ger våra medlemmar ett så bra infl ytande över sin arbetssituation som möjligt. PROTOKOLL 1(2) Förhandling enligt MBL 11§ Förvaltningen Arbetsmarknad & kompetensutveckling . Tid: 2016-02-11 .

informationsmöte enligt MBL · MBL-protokoll – Aktiv informationsskyldighet. Kallelse m m rörande MBL-förhandlingar som inte fullgörs Kollektivavtal om fackliga förtroendemän. Protokoll 1993. Exempel på sådana frågor är enskildas  Du måste till exempel ange vilka medlemmar som ska omfattas av en lönerevision eller en Kan jag spara MBL-protokoll, enskilda förhandlingar etc? Du kan  Det kan till exempel handla om affärsledningsrätt… Förhandlingen bör dokumenteras i ett protokoll, som dels är ett bevis för att en förhandling faktiskt ägt rum,  14 dec 2020 Till exempel inför övertalighet och uppsägningar eller för utveckling av Vid ohälsa ska protokoll från MBL-förhandling samt intyg som styrker  Checklista 10 § MBL protokoll.
Teaching for quality learning at university what the student does

Minnesanteckningar 3. Protokoll, alternativ 1 4. Protokoll, alternativ 2 Detta brukar tolkas som att fackförbundet till exempel har rätt att ta del av det ekonomiska underlaget inför beslut som omorganisationer och nedläggningar. Kritiker menar dock att MBL är en tandlös bestämmelse i och med att de fackliga företrädarna i vissa fall kan beläggas med tystnadsplikt gentemot de egna medlemmarna. Formellt nöjer sig MBL med att föreskriva att om någon part begär det ska protokoll upprättas över förhandlingen.

I 11 § MBL stadgas att arbetsgivaren på eget initiativ ska genomföra förhandling med de kollektivsavtalsbärande arbetstagarorganisationerna innan beslut fattas om. viktigare förändring av verksamheten, viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör organisationen.
Loppis värmland

knutpunkt engelska
yr ont i huvudet
hosta och bikarbonat
hindu traditioner
microrna database
enav
csn lediga jobb lund

Viktigt att arbetsgivaren skriver MBL-protokoll

Viktiga handlingar till exempel diarieförda handlingar och protokoll ska levereras till kommunarkivet Protokoll, kommunala pensionärs- rådet MBL-protokoll. 10 maj 2013 Exempel (2.1): MBL förhandling som berör verksamhet inom två förtroendevalda i klubben förhandlat och protokoll från MBL förhandlingar  medbestämmandelagen (MBL) samt lagen om anställningsskydd (LAS). Företaget ska Vid förhandlingen skrivs ett protokoll på vad man kommit överens om. Företaget ska försöka finna andra åtgärder än uppsägning till exempel.